Voor onze leveranciers
 • Algemene Inkoopvoorwaarden Building Services Europe BV
 • 1. Sollicitatie
 • 2. Offertes en Inkooporders
 • 3. Prijs
 • 4. Levering
 • 5. Sluiting of Wijzigingen in Productie
 • 6. Veiligheid
 • 7. Kwaliteit en Acceptatie
 • 8. Betalingsvoorwaarden
 • 9. Eigendom en Risico's
 • 10. Geheimhouding/Vertrouwelijkheid
 • 11. Verantwoordelijkheid
 • 12. Eigendomsrechten
 • 13. Faillissement
 • 14. Overmacht
 • 15. Kwaliteit, Veiligheid en Milieu
 • 16. Algemeen
 • 17. Geschillen

General terms and conditions (GTC) of purchase Building Services Europe BV

 1. Sollicitatie
Building Services omvat Building Services Europe BV en haar dochterondernemingen (Building Services Plovdiv Ltd). De hele groep wordt hierna Building Services genoemd. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van Building Services en aanbiedingen tot levering van goederen en/of tot het verlenen van diensten. Elke uitsluiting van deze voorwaarden is alleen mogelijk na een wederzijds schriftelijk overeenkomst tussen beide partijen waarnaar altijd dient te worden verwezen/vermeld op de inkooporder en bevestiging. In een dergelijk geval zal de feitelijke voorwaarden zijn complementair aan de overeenkomst. Bij tegenstrijdigheden zijn de volgende documenten van het grootste belang; de inkooporder, de algemene voorwaarden, aangevraagde offertes en de geaccepteerde offerte. De leverancier is verplicht om kennisgeving van en om te voldoen aan de algemene voorwaarden bij acceptatie van de aankoop.

 1. Offertes en inkooporders
Alle aan Building Services gedane offertes zijn vrijblijvend. De aanbiedingen zijn slechts bindend voor de leverancier. Prognoses gegeven aan de leverancier zijn alleen: een indicatie en nooit bindend. Inkooporders van Building Services worden uitsluitend schriftelijk geplaatst door middel van een standaard bestelformulier. De bestelformulier kan per post, fax of e-mail worden verzonden. Mondelinge opdrachten zijn nooit geldig. De bestellingen worden bindend zodra ze zijn bevestigd door: de leverancier. Building Services kan te allen tijde een inkooporder herroepen of annuleren zolang de leverancier niet schriftelijk heeft bevestigd, en zonder dat er enige vergoeding of schade in rekening wordt gebracht.

 1. Prijs
Tenzij specifiek gedefinieerd, omvat de overeengekomen inkooporderprijs alle kosten zoals: transport, administratieve kosten, verpakking kosten en bezorgkosten. Indien emballage of pallets eigendom blijven van de leverancier, is de leverancier verantwoordelijk voor de: verzameling van deze materialen. Eventuele prijsverhogingen zijn alleen toegestaan met duidelijke en voorafgaande toestemming van Building Services. Een eenzijdige prijsverhoging door de leverancier geeft Building Services het recht de bestelling van rechtswege te annuleren. Eventuele prijzen gecommuniceerd naar Building Services worden geacht geldig te zijn voor de periode van 1 jaar, tenzij anders is overeengekomen.

 1. Levering
Leveringen van goederen of diensten dienen te gebeuren op het leveringsadres vermeld op de bestelbon. De leveringsvoorwaarden zijn als: gespecificeerd op de inkooporder en volgens de INCOTERMS 2000. De opgegeven leveringsdatum (goederen in het magazijn van Building Services) is verplicht en moet worden gehandhaafd Overmacht is de enige uitzondering op deze vereiste. (14). Als Building Services niet heeft ontvangen de goederen/diensten op de gevraagde datum Building Services heeft het recht de inkooporder te ontbinden of 2% van het totaal te vorderen orderbedrag vergoeding voor elke wekelijkse vertraging en dit zonder verlies van het recht om vergoeding te vorderen voor alle bewezen verliezen/schade. De leverancier is dan gehouden alle veroorzaakte schade en gederfde winst aan Building Services te vergoeden. Elke levering van goederen moet worden begeleid door een gedateerde verzendnota met de volgende details:
 1. De volledige naam en het adres van de leverancier
 2. Inkoopordernummer en datum van inkooporder Building Services
 3. Aantal geleverde eenheden, gewicht en correcte omschrijving
 4. Douanecodificatienummers (Intrastat)
 5. Verpakkingshoeveelheid/aantal pakketten
 6. Referentie: "Gedeeltelijke levering" door onvolledige leveringen.
 7. Alle andere vereisten die voortvloeien uit Europese normen en voorschriften
Extra geleverde hoeveelheden kunnen worden geweigerd en geretourneerd op rekening van de leveranciers. Building Services behoudt zich het recht voor om goederen te retourneren geleverd zonder gedateerde verzendnota voor rekening en risico van de leverancier. Alle kosten en uitgaven die met dergelijke evenementen gemoeid zijn worden doorberekend aan de leverancier.
Leveringen worden alleen aangenomen tijdens weekdagen van maandag t/m donderdag tussen 08.30 en 17.00 uur. en op vrijdag tussen 08.30 en 12.00 uur

 1. Sluiting of wijzigingen in productie
Als de leverancier de productie stopzet of producten worden gewijzigd (afmetingen, kenmerken, specificaties) is hij verplicht om te informeren Building Services zo snel mogelijk van tevoren. Tegelijkertijd informeert en adviseert hij Building Services over nieuwe producten of vervangende producten. Wijzigingen in de verpakking of wijzigingen in verpakkingshoeveelheden alsmede vervanging van niet meer geproduceerde artikelen zijn alleen toegestaan na Voorafgaande toestemming van Building Services.

 1. Veiligheid
Alle leveringstransacties en dienstverlening op Building Services locaties door het personeel van de leveranciers zijn altijd bij de leveranciers verantwoordelijkheid.

 1. Kwaliteit en acceptatie
De leverancier garandeert dat alle goederen gebruiksklaar zijn en vrij zijn van verborgen en zichtbare gebreken. De leverancier garandeert ook dat alle geleverde goederen en diensten dienen vergezeld te gaan van de wettelijk vereiste documentatie. Hij verklaart dat alle geleverde goederen/diensten volledig en volledig in overeenstemming zijn met de inkooporder en de bijbehorende documentatie en met alle wettelijke normen en voorschriften met op het gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu en hygiëne. Tevens is leverancier gehouden geen eigendomsrechten van derden te schenden. Elke overtreding van deze vereisten vormt een "fout".
Building Services heeft het recht de geleverde goederen/dienst gedurende een maand te keuren en te testen. Alle goederen die niet aan dergelijke inspecties voldoen en/of testen Building Services heeft de keuze voor vervanging door van dezelfde soort of gelijkwaardige soort of terugbetaling en vergoeding van alle kosten en verliezen veroorzaakt door de fout en vaststelling van de bestelling door de leverancier. Een ondertekende leveringsbon of soortgelijk document ontheft de leverancier niet van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van de inkoopvoorwaarden van Building Services, noch kan worden gehouden als acceptatie van de geleverde goederen/diensten.
De leverancier is verplicht eventuele gebreken waarover binnen de garantieperiode schriftelijk is gereclameerd, onmiddellijk te herstellen of te vervangen punt uit. Alle kosten die met dergelijke evenementen gemoeid zijn, zijn voor rekening van de leveranciers. De leverancier garandeert de beschikbaarheid van producten en reserveonderdelen onderdelen voor een onderling overeengekomen periode vanaf de datum van aankoop. Voor reparaties en vervangingen binnen de garantieperiode een nieuwe garantie termijn gaat in.

 1. Betalingsvoorwaarden
Alle facturen worden opgemaakt namens het bedrijf dat de bestelling heeft geplaatst en in de juiste valuta. Voor elke bestelling de leverancier zal een aparte factuur opmaken met vermelding van het inkoopordernummer, tenzij anders overeengekomen. Alle facturen die niet in overeenstemming zijn met deze voorwaarden facturen worden niet geregistreerd. De factuur moet voldoen aan alle wettelijke normen en voorwaarden en moet de volgende gegevens bevatten:
 1. De volledige naam, het adres en het btw-nummer van de leveranciers
 2. Inkoopordernummer van Building Services
 3. Aantal geleverde eenheden samen met gewicht en correcte omschrijving.
 4. Douane coderingsnummers van geleverde artikelen
 5. Verpakkingshoeveelheid/aantal pakketten
 6. Leveringsbewijs referentie
 7. Referentie: "Gedeeltelijke levering" door onvolledige leveringen
 8. Alle andere vereisten die voortvloeien uit Europese normen en voorschriften

Betalingen worden netto door Building Services gedaan binnen 60 dagen vanaf het einde van de maand van factuurdatum na acceptatie van correcte levering van goederen en benodigde documentatie. Bij ons financiële filiaal wordt de daadwerkelijke betalingsdatum beschouwd als de betalingsdatum. De betalingstermijn gaat in op: ontvangst van de bestelling. Indien de levering onjuist of gebrekkig is, wordt de betalingstermijn van rechtswege uitgesteld tot voltooiing van de levering of aanvaarding van een vergoeding door de leverancier. Vertragingsrente wordt pas geaccepteerd nadat Building Services officieel in gebreke is gesteld door de eiser op een juridisch correcte en correcte manier.

 1. Eigendom en risico's
Building Services wordt pas eigenaar van de goederen/diensten wanneer de aankoop is voltooid. Zolang de goederen/diensten niet zijn geleverd en aanvaard door Building Services zijn alle risico's voor schade of welke reden dan ook volledig voor de verantwoordelijkheid van de leverancier.

 1. Geheimhouding/vertrouwelijkheid
De leverancier zal alle door Building Services verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en zal deze niet geheel of gedeeltelijk aan derden doorgeven partijen behalve met specifieke schriftelijke toestemming van Building Services, tenzij dergelijke informatie rechtstreeks vereist is voor het uitvoeren van de verplichtingen van de aankoop. Bij overtreding van dergelijke geheimhoudings-/geheimhoudingsregels behoudt Building Services zich het recht voor om de bestelling te beëindigen en vergoeding van eventuele schade die voortvloeit uit een dergelijke overtreding. Bepaalde door Building Services aan de leverancier uitgeleende producten blijven eigendom van: Building Services en zal worden geretourneerd na voltooiing van de bestelling.

 1. Verantwoordelijkheid
De leverancier is aansprakelijk voor alle schade, waaronder begrepen schade aan het bedrijf of gederfde winst die Building Services en/of derden, inclusief de klanten van Building Services kunnen oplopen als gevolg van tekortkomingen/nalatigheid door de leverancier om zijn contractuele verplichtingen na te komen. De leverancier is verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren van de financiële gevolgen van haar verplichtingen.

 1. Eigendomsrechten
De leverancier garandeert dat hij beschikt over alle rechten, licenties en goedkeuringen die nodig zijn om te voldoen aan zijn leveringsverplichtingen: goederen en diensten. Eigendomsrechten die relevant zijn voor materialen of documenten die aan de leverancier zijn gegeven voor zover nodig voor het uitvoeren van de bestelling blijven te allen tijde het exclusieve eigendom van Building Services.

 1. Faillissement
In het geval dat een leverancier een of meer van zijn verplichtingen niet nakomt door faillissement, een gerechtelijk vonnis, liquidatie of dat zijn activa zijn geheel of gedeeltelijk in beslag genomen; Building Services heeft het recht elke opdracht (al dan niet gedeeltelijk geleverd) als beëindigd te beschouwen. Building Services kan aanspraak maken op reeds gedane gerelateerde betalingen naast haar recht op vergoeding van eventuele daaruit voortvloeiende kosten, schade en interesse.

 1. Overmacht
De leverancier is verplicht Building Services onverwijld op de hoogte te stellen van alle omstandigheden, toevalligheden of andere gebeurtenissen buiten zijn wil die: de levering of tijdige levering van de goederen of diensten in gevaar brengen. In een dergelijke situatie heeft Building Services de keuze om ofwel de bestel en claim de reeds gedane betalingen of accepteer vertragingen in de levering.

 1. Kwaliteit, veiligheid en milieu
Bij levering van (chemische) producten, zowel nieuw als gemengd, is het verplicht Building Services tot in detail op de hoogte te stellen en ervoor te zorgen dat deze producten zijn correct geëtiketteerd en de benodigde transportdocumenten zijn aanwezig/bijgevoegd.

 1. Algemeen
De leverancier mag zijn verantwoordelijkheden en rechten die voortvloeien uit een inkooporder niet overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Building Services. De leverancier blijft verantwoordelijk voor alle handelingen of nalatigheden van zijn onderaannemers. De leverancier moet garanderen: dat alle wet- en regelgeving met betrekking tot bescherming van database en privacy worden nageleefd.

 1. Geschillen
Elke overeenkomst tussen Building Services en de leverancier is onderworpen aan de jurisprudentie van het land van waaruit de bestelling is geplaatst. Alle geschillen die voortvloeien uit de uitleg of uitvoering van een dergelijke overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Building Services vestigingsadres, de enige instanties die bevoegd zijn om dergelijke geschillen wettelijk op te lossen.
 Webpagina wordt niet ondersteund in Internet Explorer, gebruik Chrome, Firefox of Edge 
Rapporteer een fout